Quarterly Analytics

Premium Service:
Quarterly Analytics +

Intoduktion til QA+

Med et abonnement på Quarterly Analytics Research følger en stor mængde how-to researchartikler og medfølgende værktøjer til brug, når I skal have overblik over it-økonomien, udbyde, genudbyde eller genforhandle driftsaftaler med mere. 

I en række situationer kan der dog være brug for lidt hjælp til at få disse værktøjer sat i spil. 

QA+ er en løsning, hvor du kan vælge at sammensætte research og værktøjer fra dit Quarterly Analytics abonnement med en eller flere af vores 10 workshop- og review komponenter til et samlet forløb tilpasset præcis dine behov.  

Et QA+ forløb hjælper jer i gang, hvor I har brug for det, giver coaching og uddannelse af de personer der deltager i workshops og review, samt giver en konkret plan for hvordan, I kommer i mål.

+

Workshop: Strategi for udbud, målsætninger for den nye aftale samt tildelingskriterier

 • Med denne workshop får I sikret, at de overordnede rammer for udbuddet og den nye aftale lægges fast. Vi sikrer, at I kommer igennem alle de væsentligste overvejelser og har en entydig definition af, hvad der skal udbydes, en strategi for, hvordan det skal gøres, og en plan for at komme videre.
 • Målet med workshoppen er at få beskrevet scope og mål for de udbudte ydelser på en måde, så det kan kommunikeres til den eller de leverandører, der skal byde på opgaven. 

Leverance:

 • Scopebeskrivelse
 • Beskrivelse af målsætninger til brug for udbudsmateriale
 • Udbudsstrategi og udbudsplan
 • Tildelingskriterier og evalueringsmodel

Pris: DKK 40.000

+

Workshop: Kom i gang med udbudsmaterialet og aftalen

 • Med denne workshop får I etableret en ramme for det samlede udbudsmateriale og/eller den aftale, der skal indgås. I vil stå med en tidlig version af alle relevante dokumenter og en angivelse af, hvad der nu skal produceres.
 • På Workshoppen går vi hele kontraktkomplekset igennem og udfylder de punkter, der umiddelbart kan udfyldes, og starter på at udfylde de øvrige. Vi definerer de arbejdsopgaver, der ligger foran jer, og hjælper med at estimere, hvor meget arbejde der vil være i for at komme i mål.

 

Leverance:

 • Vejledning til leverandører der skal byde – version 0.5
 • Hovedaftale
 • Bilagspakke – delvis udfyldt
 • Plan for det videre arbejde

Pris: DKK 40.000

+

Workshop: Etablering af den nødvendige dokumentation

 • På denne workshop er fokus på at samle netop den relevante dokumentation, der skal stilles til rådighed, for at en leverandør kan byde på opgaven.
 • På denne workshop er fokus på at samle netop den relevante dokumentation, der skal stilles til rådighed, for at en leverandør kan byde på opgaven.
  Deltagerne på workshoppen medbringer den dokumentation, der er tilgængelig i virksomheden efter en ”bestillingsliste” fra Zangenberg & Company. Vi gennemgår de områder, der bør være dokumenteret, og evaluerer anvendeligheden af den tilgængelige dokumentation. 
 • På områder, hvor der mangler dokumentation, diskuterer vi de muligheder, der eksisterer for at skaffe dokumentationen, og vi beskriver i fællesskab et realistisk format, der også vil kunne fungere i processen.

Leverance:

 • Dokumentationsoversigt
 • Første foreløbige version på relevante bilag
 • Bestillingslister i fast format til interne funktioner og/eller eksterne leverandører

Pris: DKK 40.000

+

Workshop og beregning: Scenarier og forventede omkostninger

 • På denne workshop er fokus på at diskutere forskellige mål-scenarier for en aftale og få Zangenbergs beregning af de finansielle implikationer. Ud fra dette vælges et scenarie, der giver virksomheden den største værdi for pengene.
 • Udgangspunktet for dette arbejde er Zangenberg Analytics´ dataark, hvor man beskriver de ønskede ydelser. På basis af det udfyldte ark vil Zangenberg & Company udarbejde en overordnet beregning, der angiver den forventede pris ved et udbud. 
 • Zangenberg & Company giver en vurdering af en realistisk pris-zone for en endelig aftale. Dette kan bruges i den indledende dialog med leverandørerne for at sætte en forventning til maksimalprisen.

Leverance:

 • Beskrivelse af scenarierne
 • Dataark for hvert scenarie (kan anvendes direkte i udbudsmateriale og aftalen)
 • Oversigt over omkostningsberegninger

 Pris: DKK 50.000

+

Workshop: Ydelsesbeskrivelser og prisbilag

 • På denne workshop går vi i dybden med to bilag, det ofte tager lang tid at få på plads. Vores tilgang er som altid: vi går efter standard og beskriver kun de nødvendige afvigelser.
 • Når det gælder bilaget med ydelsesbeskrivelser (Bilag 4.1. i D17) er udgangspunktet et standardbilag med ydelsesbeskrivelser, der er hentet fra vores benchmarkmodel. Det er de samme beskrivelser, vi har beskrevet i den vejledning, vi har udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen, og disse ydelsesbeskrivelser er allerede på forhånd accepteret af alle de dominerende leverandører i markedet.
 • Vi gennemgår beskrivelserne og diskuterer, om der er områder, der vil kræve justeringer, og om der er ydelser, der kan udelades, fordi I selv varetager disse opgaver.

Leverance:

 • Færdigt ydelsesbilag
 • Færdigt prisbilag

Pris: DKK 40.000

+

Review: Udbudsmateriale

 • Zangenberg & Company kan foretage review af et udbudsmateriale, der er helt eller delvist færdigt.
 • I forbindelse med review vil vi påpege mangler og uhensigtsmæssigheder og komme med konkrete anvisninger til, hvad I skal gøre, men vi vil ikke skrive den nye tekst eller udarbejde de manglende bilag.

Leverance:

 • Kommentarer direkte i udbudsmaterialet.
 • Notat med en samlet vurdering og angivelse af de vigtigste områder, der kræver indsats.
 • Henvisninger til relevant materiale og Quarterly Analytics ressourcer, der kan bruges.

 Pris: DKK 40.000

+

Review: Basisreview af tilbud/aftaleoplæg uden detaljeret prisvurdering

 • Zangenberg & Company kan gennemføre et review af et eller flere aftaleoplæg fra leverandører.
 • I forbindelse med review vil vi påpege mangler og uhensigtsmæssigheder og komme med konkrete anvisninger til, hvad I skal gøre, men vi vil ikke skrive den nye tekst eller udarbejde de manglende bilag.

Leverance:

 • Kommentarer direkte i tilbud.
 • Notat med en samlet vurdering og angivelse af de vigtigste områder, der kræver indsats.
 • Henvisninger til relevant materiale og Quarterly Analytics ressourcer, der kan bruges til det videre arbejde med aftalen.

 Pris: DKK 40.000

+

Review: Tilbud/Aftaleoplæg med prisvurdering

 • Dette review indeholder alle elementerne fra basis-reviewet, men med en mere detaljeret vurdering af prisen i det fremsendte tilbud.
 • Vi vil give en benchmarkbaseret vurdering af priserne for følgende elementer: serverdrift, storagedrift, netværksdrift, drift af enduser-udstyr, applikationsdrift og databasedrift.

Leverance:

 • Kommentarer direkte i tilbud.
 • Prisvurdering.
 • Notat med en samlet vurdering og angivelse af de vigtigste områder der kræver indsats.
 • Henvisninger til relevant materiale og Quarterly Analytics ressourcer, der kan bruges til det videre arbejde med aftalen.

Pris: DKK 100.000

+

QA+Workshop: IT-økonomimodel

Zangenberg & Company gennemfører en workshop med en eller flere deltagere fra din virksomhed.  Workshoppen sætter jer i stand til at etablere et fuldt it-økonomioverblik efter Zangenberg Analytics it-økonomimodel. 

Workshoppen indeholder følgende

 • Målsætninger for økonomioverblik.
 • Detaljeret gennemgang af økonomimodellen og dens enkelte komponenter, herunder arbejde med årsværk.
 • Gennemgang af af virksomhedens regnskabstal og kontoplan.
 • Mapning mellem jeres nuværende kontoplan og økonomimodel.
 • Identifikation af områder, der vil kræve ekstra detaljeret analyse eller bearbejdning af next steps-opgaverne herfra.

Leverance:

 • Workshop 6 timer 
 • Next step dokument

Pris: DKK 40.000

+

Workshop: Forhandlingsstrategi

 • På denne workshop gennemgår vi først udgangssituationen: Hvilke tilbud/aftaleoplæg står vi overfor, og hvad er de primære forhandlingspunkter? På basis af dette udarbejdes en egentlig strategi for at gennemføre en forhandling.
 • Udgangspunktet for strategien er en vurdering af det realistiske målbillede. Det er vigtigt at have beskrevet mulige alternativer til dette resultat – f.eks., at man slet ikke indgår en aftale med denne leverandør, eller at man indgår en aftale med mindre scope.
 • Herefter udvælger man hvilke scenarier, der med fordel kan inddrages i dialogen, og man vurderer hvilke aftaleelementer, der kunne have værdi for modparten.

Leverance:

 • Forhandlingsstrategi i ppt-format
 • Mødemateriale til første møde
 • Henvisning til relevant ”læs mere” materiale.

Pris: DKK 40.000